Kerkdienst

Wat gebeurt er in de kerkdienst:

Welkom en mededelingen
Een ouderling heet iedereen welkom en leest de mededelingen voor. Hierna geeft hij de predikant een hand. Hiermee geeft hij de leiding van de dienst aan de predikant en wenst hem namens de gemeente Gods zegen toe.

Votum en groet
Aan het begin van de dienst spreekt de predikant namens de gemeente een korte belijdenis uit. Dit wordt het votum genoemd. Aansluitend spreekt de predikant een Bijbelse groet uit.

Lezen van de 10 geboden
In de morgendienst worden de 10 geboden voorgelezen. Ze vormen leefregels in onze relatie met God en met onze naaste.

Zingen
In onze liederen uiten we samen in aanbidding onze gevoelens voor God. Blijdschap, maar ook moeite en verdriet. We bezingen Gods werk en geven uiting aan ons geloof in Hem.

Bidden
We danken God voor wat hij ons geeft. We leggen de moeiten in deze wereld, van onze medemens en van onszelf bij Hem neer. We vragen hem om vergeving van onze zonden.

Bijbel lezen en preek
We lezen woorden die zijn ingegeven door de Geest van God. Die spreken vooral over Gods grote daden. Daarin staat zijn werk door Jezus Christus centraal. Woorden van schepping, bevrijding en genade. Ook van oordeel, van recht en recht doen. En van het algeheel herstel van zijn schepping waarop Hij nu al ons leven richt.

Woorden die vragen om een zorgvuldige uitleg en toepassing. Dat gebeurt in de preek, die de actuele betekenis ervan toelicht, verkondigt en uitwerkt voor ons leven vandaag.

kerkdienst

Geloofsbelijdenis in de middagdienst belijden wij kort
samengevat het geloof van de christelijke kerk van alle tijden. Dat doen we door staande in te stemmen met de voorganger of door de geloofsbelijdenis samen te zingen.

Zegen
De predikant spreidt zijn handen uit over de gemeente. Namens God spreekt Hij diens genade en liefde over ons uit. God gaat met ons mee, het leven van alle dag in. Als gemeente beAmen we dit zingend.

Bijzondere diensten
Het kan zijn dat de dienst die u bijwoont een bijzonder karakter heeft vanwege een avondmaalsviering of een doopbediening. We willen u hier kort iets over vertellen.

De maaltijd van de Heer/ Heilig avondmaal
In Christus’ naam worden brood en wijn uitgedeeld. Daarmee verzekert Hij ons tastbaar van de levensband met Hem. Dat Hij zich voor ons liet terechtstellen aan het kruis, om ons met God te verzoenen. En dat Hij opstond uit de dood om ook ons te laten delen in het leven door zijn Geest. Zo vieren wij tegelijk dat Hij ons vormt tot zijn ene ‘lichaam’, de gemeente. Daarin leren wij Hem en onze naaste te dienen. Het heilig avondmaal is voor de gemeenteleden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Wilt u als gast van buiten de Gereformeerde Kerken het avondmaal meevieren, bespreek dit dan enkele dagen van te voren met de kerkenraad.

Bediening van de doop
De doop is een publiek garantieteken dat iemand, pasgeboren of al opgegroeid, een plaats ontvangt in het verbond, de reddende en vernieuwende levensgemeenschap van God – Vader, Zoon en heilige Geest.

Knipsel