Wie zijn wij?

De Nederlandse Gereformeerde Kerk van Ommen – Noord/Oost is een gemeente van ruim 800 mensen, mannen vrouwen en kinderen.
Wij maken deel uit van het verband van Nederlandse Gereformeerde Kerken  (www.ngk.nl).

We geloven dat het belangrijk is om God te dienen in gehoorzaamheid aan de Bijbel.
Wij weten ons aan God verbonden door de Heer Jezus, Gods Zoon, die zijn leven heeft gegeven om de wereld met God te verzoenen.
Bezield door zijn Geest zoeken we de levende omgang met God. We doen dat door zorgvuldig naar de bijbel te luisteren. We geloven dat de Bijbel het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God is voor ons geloof en voor onze levenswandel.

Elke zondag komen we ’s morgens en ’s middags samen in ons kerkgebouw dat staat aan de Trompstraat 2.
In deze kerkdiensten luisteren we naar het evangelie van de Jezus Christus, zingen liederen tot lof van God en leggen in gebed Hem de nood van onszelf en van de wereld om ons heen voor.

Naast de kerkdiensten gebeurt er meer in onze gemeente. We proberen met elkaar mee te leven en elkaar te helpen. We geven praktische hulp, we bidden voor elkaar en praten met elkaar. We doen dat ook georganiseerd onder andere door huisbezoek, Bijbelstudieclubs, gemeenteopbouw, onderwijs aan jongeren, zending en evangelisatie.

We weten ons als leden van de gemeente in liefde verbonden aan elkaar en aan de kerk die de Heer Jezus de eeuwen door al heeft vergaderd.
Wij stemmen in met wat door die kerk is beleden in de algemene belijdenisgeschriften en ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Tegelijk willen we gemeente zijn in deze tijd. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de samenleving. We zijn een gemeente van gewone mensen, die mooie en verdrietige dingen beleven. Die in het gewone leven van elke dag staan. In dat gewone leven van elke dag mogen we ons toevertrouwen aan de zorg van onze God, die wij kennen als een Vader in de hemel.

We kerken samen met de gemeente NGK gemeente van Ommen-West in hetzelfde kerkgebouw.
Elke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant(en) en ouderlingen. De gemeenten zijn zelfstandig, en aangesloten bij het landelijke kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK).

Het gezamenlijke gebouw wordt beheerd door de Commissie Kerkbeheer.